míng zhù classic masterpiece  diǎn xiǎo shuō classical novels  shǐ xiǎo shuō a historical novel  ér tóng wén xué children's literature  xiǎo shuō píng jiàn Novel Pingjian  xiāng xiǎo shuō native soil novel  shì xiǎo shuō city novel  xuán huàn xiá Fantasy & Martial Arts  yán qíng xiǎo shuō romantic fiction; sentimental novel  yǐng shì film and television  zhàn zhēng xiǎo shuō outbreak novel  zhēn tàn xuán detective cliffhang 

  zhōng guó jīng diǎn Chinese classic  wài guó jīng diǎn outland bible
  yuèdòu 中国经典 zuòpǐn!!!

 míng zhù
 ( 1) yòu yǒng héng de zhù
 ( 2) yòu jīng diǎn de rén xíng xiàng
 ( 3) yòu jiào gāo de shù jià zhí
 ( 4) néng gòu jīng guò shí jiān de kǎo yàn
 ( 5) yòu dìng de zhī míng
 ( 6) jǐn yòu liú xíng xìngér qiě jīng jiǔ shuāi


 Classics:
 (1) timeless themes;
 (2) classic characters;
 (3) have high artistic value;
 (4) to endure the test of time;
 (5) have a certain reputation;
 (6) not only popular, but also enduring.pínglún (1)

hepingdao xièdào (2008-08-16 05:36:01):

 ( 1) 《 》 [ ]
 ( 2)《 shǐ》 [ ] luó duō
 ( 3)《 luó bēn zhàn zhēng shǐ》 [ diǎn ] xiū
 ( 4)《 chá huā 》 [ guó ] xiǎo zhòng
 ( 5)《 duì huà 》 [ ] bólātú
 ( 6)《 lún xué》 [ ] shì duō
 ( 7)《 āi niè 'ā 》 [ luó ] wéi 'ěr
 ( 8)《 luó yīng xióng shǐ》 [ ]
 ( 9)《 80 wèi gòng chǎn dǎng rén de shì》 [ zhōng guó ] yàn
 ( 10)《 shì tóng táng》 [ zhōng guó ] lǎo shè
 ( 11)《 shénqǔ》 [ ] dàn dīng
 ( 12)《 kǎn léi shì 》 [ yīng guó ] qiáo sǒu
 ( 13)《 tuō bāng》 [ yīng guó ] tuō . 'ěr
 ( 14)《 jūn wáng lùn》 [ ] wéi
 ( 15)《 rén chuán》 [ guó ] léi
 ( 16)《 táng · 》 [ bān ] sài wàn
 ( 17)《 zhēn yán . luò kǎo
 ( 18)《 shī yuán》 [ yīng guó ] 'ěr dùn
 ( 19)《 tiān chéng》 [ yīng guó ] yuē hàn . bān chǎng
 ( 20)《 qiān líng 》 [ dài 'ā ] mín zhòng
 ( 21)《 bīn xùn piào liú 》 [ yīng guó ] dān 'ěr .
 ( 22)《 liè yóu 》 [ yīng guó ] wēi
 ( 23)《 tānɡ . qióng 》 [ yīng guó ] hēng · fěi 'ěr dīng
 ( 24)《 shè huì yuē lùn》 [ guó ] suō
 ( 25)《 guó lùn》 [ lán ] dāng .
 ( 26)《 luó guó shuāi wáng shǐ》 [ luó ] péng
 ( 27)《 chún cuì xìng pàn》 [ guó ] kāng
 ( 28)《 yuē hàn shēng chuán》 [ yīng guó ] bāo wēi 'ěr
 ( 29)《 quán biàn lùn》 [ yīng guó ] . 'ěr dōng
 ( 30)《 qíng 'ài lùn》 [ bǎo jiā ] liè
 ( 31)《 rén kǒu lùn》 [ yīng lán ] 'ěr
 ( 32)《 ào màn piān jiàn》 [ yīng guó ] jiǎn . ào tīng
 ( 33)《 ài fán 》 [ yīng guó ] .
 ( 34)《 hóng hēi》 [ guó ] tānɡ
 ( 35)《 shèng yuàn》 [ guó ] wéi duō . guǒ
 ( 36)《 gāo lǎo tóu》 [ guó ] 'ěr zhā
 ( 37)《 guó mìng 'è
 ( 38)《 hún líng》 [ é guó ] guǒ
 ( 39)《 sān jiàn 》 [ guó ] zhòng
 ( 40)《 jiǎn · ài》 [ yīng guó ] xià luò · lǎng
 ( 41)《 xiào shān zhuāng》 [ yīng guó ] ài lǎng
 ( 42)《 yīng guó shǐmài léi
 ( 43)《 bāo rén》 [ guó ] lóu bài
 ( 44)《 lùn yóu》 [ yīng guó ] yuē hàn · 'ěr
 ( 45)《 zhǒng yuán》 [ yīng guó ] chá 'ěr . 'ěr wén
 ( 46)《 luò shàng de 》 [ yīng guó ] qiáo zhì · ài lüè
 ( 47)《 》 [ é guó ] fán · xiè 'ěr gài wéi · niè
 ( 48)《 zhàn zhēng píng》 [ é guó ] liè . tuō 'ěr tài
 ( 49)《 ài màn yóu jìng 》 [ yīng guó ] liú · luó 'ěr
 ( 50)《 ān · liè 》 [ é guó ] liè . tuō 'ěr tài
 ( 51)《 shí tiān huán yóu shì jiè》 [ guó ] . fán 'ěr
 ( 52)《 tānɡ · suǒ xiǎn 》 [ měi guó ] . wēn
 ( 53)《 zuǒ xiōng 》 [ é guó ] tuó tuǒ
 ( 54)《 jīn zhī》 [ yīng guó ]J G. léi
 ( 55)《 tái 》 [ yīng guó ] tuō . dài
 ( 56)《 mèng de jiě 》 [ ào ] luò · méng
 ( 57)《 bāozā xiān shēng de shǐ》 [ yīng guó ] . qiáo zhì . wēi 'ěr
 ( 58)《 ér qíng rén》 [ yīng guó ]D.H. láo lún
 ( 59)《 zhuī shì shuǐ nián huá xiē 'ěr .
 ( 60)《 yóu 》 [ ài 'ěr lán ] zhān · qiáo
 ( 61)《 shān》 [ guó ] tuō . màn
 ( 62)《 měi guó de bēi 》 [ měi guó ] 'ào duō . lāi sài
 ( 63)《 guǒ mài 》 [ guó ] ān liè .
 ( 64)《 dēng wéi qín . 'ěr
 ( 65)《 xuān 'áo sāo dòng》 [ měi guó ] wēi lián .
 ( 66)《 zhàn zhēng chūn mèng》 [ měi guó ] ōu nèi 'ěr hǎi míng wēi
 ( 67)《 xiàn shì》 [ guó ] āi · · léi
 ( 68)《 měi xīn shì jiè》 [ yīng guó ] ā dào
 ( 69)《 fèn de táo》 [ měi guó ] yuē hàn . tǎn bèi
 ( 70)《 zhì huì zhù》 [ yīng guó ] tānɡ . ài huá . láo lún
 ( 71)《 jiǔ 》 [ yìn ] qiáo zhì · ào wēi 'ěr
 ( 72)《 gǎng tiě tàn xiǎn hǎi 'ěr
 ( 73)《 shī qún xiàngchá . shǐ nuò
 ( 74)《 shān sìchóng zòuláo lún . ruì 'ěr
 ( 75)《 shēng》 [ lián ] bào · jié 'ěr
 ( 76)《 shī jīng》 [ zhōng guó ] duō rén
 ( 77)《 lǎo 》 [ zhōng guó ] 'ěr
 ( 78)《 lùn 》 [ zhōng guó ] kǒng
 ( 79)《 zhuāng 》 [ zhōng guó ] zhuāng
 ( 80)《 mèng 》 [ zhōng guó ] mèng
 ( 81)《 shǐ 》 [ zhōng guó ] qiān
 ( 82)《 chǔ 》 [ zhōng guó ] yuán
 ( 83)《 wén xīn diāo lóng》 [ zhōng guó ] liú xié
 ( 84)《 shì shuō xīn 》 [ zhōng guó ] liú qìng
 ( 85)《 zhì tōng jiàn》 [ zhōng guó ] guāng
 ( 86)《 táng shī sān bǎi shǒu》 [ zhōng guó ] sūn zhū
 ( 87)《 dān tíng》 [ zhōng guó ] tānɡ xiǎn
 ( 88)《 shuǐhǔzhuàn》 [ zhōng guó ] shī nài 'ān
 ( 89)《 sān guó yǎn 》 [ zhōng guó ] luó guàn zhōng
 ( 90)《 lín wài shǐ》 [ zhōng guó ] jìng
 ( 91)《 hóng lóu mèng》 [ zhōng guó ] cáo xuě qíngāo 'ě
 ( 92)《 liáo zhāi zhì 》 [ zhōng guó ] sōng líng
 ( 93)《 guān chǎng xiàn xíng 》 [ zhōng guó ] bǎo jiā
 ( 94)《 yóu 》 [ zhōng guó ] chéng 'ēn
 ( 95)《 ā Q zhèng chuán》 [ zhōng guó ] xùn
 ( 96)《 》 [ zhōng guó ] máo dùn
 ( 97)《 jiā》 [ zhōng guó ] jīn
 ( 98)《 luò tuó xiáng 》 [ zhōng guó ] lǎo shè
 ( 99)《 léi 》 [ zhōng guó ] cáo
 ( 100)《 wéi chéng》 [ zhōng guó ] qián zhōng shū
 ( 101)《 ài · léi》 [ yīng guó ] ān 'ēn lǎng
 ( 102)《 hǎn》 [ zhōng guó ] xùn
 ( 103)《 liè》 [ yīng guó ]JK luó lín
  hán shí
 《 shì
 《 'ā bān de qiú
 《 · huǒ yàn bēi
 《 · fèng huáng shè
 《 · hùn xuè wáng
 《 · wáng shèng
 ( 104)《 luó 'ōu zhū 》 [ yīng guó ] wēi lián . suō shì
 ( 105)《 xiāng 》 [ zhōng guó ] wáng shí
 ( 106)《 yuèfǔ shī 》 [ zhōng guó ] guō mào qiàn
 ( 107)《 wài tào》 [ é guó ] guǒ
 ( 108)《 》 [ é guó ] guǒ
 ( 109)《 chū》 [ zhōng guó ] cáo
 ( 110)《 piāo》( měi guó · qiē 'ěr