shǐ history  shǐ xiǎo shuō a historical novel  diǎn xiǎo shuō classical novels  jīng shū Confucian classics  xiǎo shuō píng jiàn Novel Pingjian  shī píng shǎng Poetry Pingshang  yǐng shì film and television  yīnyuè music  jiàn shēn gymnastics workout  jīng shāng zhí guǎn Commercialism Zhiguan  rén wén shè Human culture Sheke  bǎi xué Wikipedia 

  xué jiā Scientists
  yuèdòu 科学家 zuòpǐn!!!

 liù jīng wài shuō zhě jiē shū chū xiāng xiáo lüè 'ér liè zhīmíng pǐn nǎi dìng chū xiāngyà dǒng zhòng shū bié 'ér bái zhīchún nǎi fēn zhōng huò chuánhuò chuán 'ér hòu wéi huò 'ér jīn zēng wéi lèi 'ér jīn piān zhì fán wéi fēn zhě jiā zhī wàiyòu bīng jiāyòu jiāyòu nóng jiāyòu jiāyòu tiān wén suàn yòu shù shùyòu shùyòu yòu jiāyòu lèi shūyòu xiǎo shuō jiā bié jiào yòu shì jiāyòu dào jiā 'ér zhīfán shí lèi
  jiā shàng yòu wén shì zhě yòu bèi zhī bīng jiābīng xíng lèi táng gāo táo kòu zéi jiān guǐ suǒ jìn néng fēng dòng shí yōng jiāmínguó zhī běn mín zhī tiān nóng jiāběn cǎo jīng fāng shù zhī shì ér shēng yānshén nóng huáng shèng rén wéi tiān shàng qīn zhì zhī jiāzhòng mín shì zhě xiān shòu shíshòu shí běn hòu hòu běn shù tiān wén suàn shàng liù jiājiē zhì shì zhě suǒ yòu shì
  bǎi jiā fāng huò yòu huò ér shuō jiǔ xíng nán jìng fèi shù shùyóu xué wèn zhī shì shén huò dào shù shàng 'èr jiājiē xiǎo dào zhī guān zhě
 《 shī duō shí ,《 chēngzhì ”, wén yòu yòng yōu qún yán chū míng lèizǒng wéi huì cuìjiē cǎi zhí jīng yīng jiā shì fēn lèi yán jiù jīn cóng lèi shūbài guān suǒ shù shì yòng guǎng jiàn wén xiǎo shuō jiā shàng jiājiē bàng cān kǎo zhě
  èr shì wài xué shì jiādào jiā zhōng yān
  xué zhě yán jīng zhèng tiān xià zhī shì fēizhēng shì shǐ míng jīn zhī chéng bài jiē jiā rán jiā běnliù zhī zhī liúsuī jiān cǎo néng miǎn mén zhī ér shù míng dào yánbǐng rán zàiyào jīng shǐ bàng cān suī zhēn wěi xiāng chún jiànrán fán néng míng jiā zhě yòu jié zhī shèng rén zhěcún zhī wéi jiàn jièsuī yòu jiān kuǎikuáng zhī yánshèng rén yānzài shōu 'ér shèn zhī 'ěr


 Since the "Six Classics" outside the book and wrote by key child also. The first phase 淆 also, since "Seven strategic" zone out in, famous is set; its initial phase is also rolling from Dong Do and White, alcohol is split points. One or Yi does not pass, or pass and then Mo is next, or without its head now growing old, ancient for the class but now all together, most articles Zhi Fu Fan may, for some persons. Confucianism, are there military strategists, there is legalism, a farmer, a physician, there are astronomy and mathematics, have surgery, are all art, a spectrum recorded with miscellaneous home, there are books, there are novelists; the other religion there are Buddhism, there is Taoism. Syria and the second, where 14 class.
 Confucianism still carry on. Wen Shi who have weapons and equipment have therefore followed by military strategists, military criminal class also. Tang Yu Gao Yao-free, then nothing Kou thief Jian Gui ban, will not wind Shiyong, it is time to legalism. China, the country also; Valley, the people of the heavens, so plays to farmers. Ben Cao Jing Fang, technical things too, but life and death, Yan Department of; Shen Nong and Huang Di to saints for the emperor, yet the pro-rule, it is time for physicians. Heavy civil, first granted, the timing of the test candidates, measuring the number of candidates of the product, so time to astronomy and mathematics. More than six, all those things are also Peace and Prosperity.
 100 Technology Square, or useful, or useless, but they said that long lines, difficult to actually waste management, so the number of times to surgery. Fun while also learning something, a technology fascinated, or Apartments Road, it plays with art. These two, who are also trails the impressive.
 "Poetry" to take "more knowledge", "easy" said the "system devices", CMP has to take, use Yau capital, it plays to spectra recorded. Yan Qi a group, do not name a class, the total for the Hui Cui may apply Picks mining elite, it is time to Eclectics. Subordinate matter classification, also miscellaneous words of the old attached to the philosophical, from cases of this, it plays to books. Anecdote View above, the end being to carry on with their knowledge, the more the game, it is time to novelist. These four, who are next to the reference information is also.
 Second, outside the school's also, it is time to Buddhism, and Taoism final Yan.
 Cardiff academic research management in the classics, is the world of right and wrong can be; sign things in history, we can see the success or failure of past and present, I have at home are complex. However, the Confucian "Six Arts" in the tributaries, although during which according to grass on trees, can not avoid the private door, while the number of Confucian scholars Ming Li Yan, Bingran with in, to side with participation by the history. While the authenticity of the remaining phase of complex and cross-alcohol faults, however since the name of a person who can, there must be one of self-sufficient, that it does not meet the saint who can also keep the warning. Although linen, nothing is thrown away Jian Kuai, Crazy words, sage choice Yan, Bo received and carefully taken in the Fall.pínglún (0)