vocablefēnlèibiǎo
zuì yín shāng Drunk yin Business

 ,●●●    ▲ 

●●  ▲ 
●●    ●▲


  jiāng kuí yúnshí lǎo rén wéi yán yòu jīn chuán :《 huò suǒ liáng zhōu》、《 zhuǎn guān yāo》、《 zuì yín shāng wèi zhōu》、《 xián mèi měi niàn zhīxīn hài xià yáng tíng xiù jīn líng zhōng gōngjiě zuòzuì yín shāng wèi zhōu》, yīn qiú pǐn xián chéngzuì yín shāngxiǎo lìngshí shuāng diào 。  àn,《 wèi zhōu》, táng jiào fāng míng,《 zuì yín shāng》, gōng diào jiāng kuí nǎi jiā zhōng shāng gài jiè jiù mínglìng xīn qiāng 'ěr
   shuāng diào 'èr shí jiǔ qián duàn sān liǎng yùnhòu duàn sān sān yùn
   diào píng shǒu xiào
  

pínglún (0)