bǎi xué Wikipediafēnlèibiǎo
jūn shì lèi xué lèibǎi quán shūnóng lèitiān wén suàn lèi
shù shù lèizhū jiā zhí dòng
xìn xué xué jiāhuán jìng xuéshēng xué zhì xué

zuò pǐn fù lèi: bǎi xué Wikipedia


  zhōng guó xiān qínhàn chū yán jiū jūn shì lùn 7, cóng shì jūn shì huó dòng de xué pàizhū bǎi jiā zhī hàn shū · wén zhìjìzǎibīng jiā yòu fēn wéi bīng quán móu jiābīng xíng shì jiābīng yīn yáng jiā bīng qiǎo jiā lèibīng jiā de dài biǎo rén yòu chūn qiū shí sūn ráng zhàn guó shí sūn bìn wèi liáogōng sūn yàngzhào shēbái hàn chū zhāng liánghán xìn děngjīn yòu bīng jiā zhù zuòsūn bīng 》、《 sūn bìn bīng 》、《 》、《 liù tāo》、《 yùliáozǐděngbīng jiā zhù zuò zhōng hán yòu fēng de wéi lùn biàn zhèng xiǎng
   chūn qiū zhàn guó shí dàizhū hóu zhī jiān duàn bào zhàn zhēngcóng shì jūn shì de zhì móu yòu shí zhī shìzǒng jié jūn shì fāng miàn de jīng yàn jiào xùnyán jiū zhì shèng de guī zhè lèi xué zhě chēng zhī wéi bīng jiāfán lùn shù jūn shì de bīng jiā zhù zuòchēng wéi bīng shū。《 hàn shū · wén zhì · bīng shū lüèzhù hàn qián bīng jiā zhù zuò shí sān jiā bǎi jiǔ shí piān shí sān juànfēn wéi quán móuxíng shìyīn yáng qiǎo jiā miǎnxiān qín xué shù gài lùn · bīng jiāwèi yīn yáng qiǎo zhī shūjīn jìn wángquán móuxíng shì zhī shū suǒ cún fán yuē bīng yīn yáng jiā yándāng yòu guān tiān shí shè xìnbīng qiǎo jiā yánzuì qièshí yòngrán jīn chuán hòubīng xíng shì zhī yán jīn tóngwéi duō xiāng tōng cún zàiréng duō hòu rén suǒ néng jiězhì bīng quán móu zhuān lùn yòng bīng zhī fán jīn zhī bīng jiā yán zhī kǎo jiàn dài xué shù xiǎng zhěduàn tuī jiā
   bīng jiā zhù yào dài biǎo rén chūn qiū yòu sūn ráng zhàn guó yòu sūn bìn wèi liáowèi bái děnghàn chū yòu zhāng liánghán xìn děngjīn cún bīng jiā zhù zuò yòuhuáng yīn jīng》、《 liù tāo》、《 sān lüè》、《 sūn bīng 》、《 》、《 sūn bìn bīng 》、《 》、《 yùliáozǐ》、《 jiāng yuàn》、《 bǎi zhàn lüè》、《 táng tài zōng wèi gōng wèn duìděng jiā xué shuō suī yòu tóngrán zhōng bāo hán fēng de wéi lùn biàn zhèng yīn bīng jiā de shí jiàn huó dòng lùnyǐng xiǎng dāng shí hòu shì shèn wèiwǒ guó dài bǎo guì de jūn shì xiǎng chǎn
  
  《 huáng yīn jīng》, jiǎn chēngyīn jīng》, guān zuò zhě chéng shū nián dài lái yòu zhēng jīn rén chén yīng níng rèn wéi shì zhàn guó shí dài zuò pǐnwáng míng rèn wéizuò zhě shì běi cháo jiǔ jīng shì de yǐn zhěshū zhōng chéng yáng lǎo zhuāng zhé xué xiǎngchǎn liǎo tiān rén xiāng dào de dào lùn dào jiào shén xiān cháng shēng xué shuō。“ yīn de hán wéi 'àn tiān dàotiān rén shū zhōng hán yòu jiào fēng de biàn zhèng xiǎng jǐn zài dào jiào xiǎng shǐér qiě zài zhōng guó zhé xué shǐ shàng dōuyòu dìng wèi dài zhù běn fán duōjiàn jiě zhù míng zhě yòu táng dào shì quánzhāng guǒ deyīn jīng zhù》, sòng zhū deyīn jīng kǎo 》。 hòu shì dào jiào dìng wéi sòng jīng shūwéixuán mén gōng jīngzhōng de zhù yào nèi róng zhī shōu zhèng tǒng dàozàngdòng zhēn běn wén lèi
  
  《 liù tāo》, jiù běn zhōu wàng zhuàn。《 zhuāng · guǐ piān》, chēngjīn bǎn liù tāo》。《 jīng diǎn shì wényuē:“ biāocuī zhuàn yún:《 jīn bǎn liù tāojiēzhōu shūpiān míngběn yòu zuòliù tāo》, wèi tài gōng liù tāowénbàolóngquǎn 。” zhàn guó zhī chūyuán yòu shì míngrán wéitài gōng liù tāo》, wèi zhī suǒ 。《 hàn shū · wén zhìbīng jiā zhe wéi jiā yòuzhōu shǐ liù tāoliù piānbān zhù yuē:“ huìxiāng zhī xiánhuò yuē xiǎn wáng shíhuò yuē kǒng wèn yān。” liù tāobié wéi shūyán shī zhù jīn zhīliù tāodāng zhī yīn míng zhī shuōér qiān huì ?《 sān guó zhì · xiān zhù chuánzhùshǐ chēngxián xiá guān zhū liù tāo》、《 shāng jūn shū》, rén zhì 。”《 suí zhìshǐ zàitài gōng liù tāo juànzhù yuē:“ liáng liù juànzhōu wén wáng shī jiāng wàng zhuàn。” táng sòng zhūzhìjiē yīn zhījīn kǎo wén qiǎn jìn lèi shūzhōng xián zhèng diànnǎi zhàn guó hòu zhī shìjiāng jūn 'èr shǐ jiànzuǒzhuàn》, zhōu chū míng tuō zhī zhuó rán yànyòulóng tāozhōng yòuyīn piān yún:“ zhù jiāng yòu yīn fán děng zhī cháng chǐ jūn zhī cháng jiǔ cùnzhì shī zhī cháng sān cùn 'ér zhǐ。” gài wěi zhuàn zhě zhī yīn zhī wéi jié zhī suì fěn shì wéi yányóu wéi lòushū wèi hàn shí jiù běn zhōu shìshè wèi:“ shū bìng yuán liè ér zhuì ji jìn dài jūn zhèng zhī tánqiǎn shī yòng。” yìng lín cóng wèi:“ wén 》、《 yīn shūděng piān wéi sūnwèi liáo suǒ xiè dào。” rán cháo gōng shū zhìchēng:“ yuán fēng zhōngliù tāo》、《 sūn 》、《 》、《 》、《 huáng shí gōng sān lüè》、《 yùliáozǐ》《 wèi gōng wèn duì》, bān xuéhào yuē shū 。” lái jiǔtán bīng zhī jiāhéng xiāng chēng shùjīn réng cún zhīér bèi lùn chuǎn yòu
  
  《 sān lüè》, yòu chēnghuáng shí gōng sān lüè》, shì zhōng guó dài zhù míng bīng shūsòng shén zōng yuán fēng nián jiān bèi liè jīng shūzhī jiù huáng shí gōng zhuànchuán hàn chū zhāng liáng wèn shìshǐ · liú hóu shì jiājìzǎihuáng shí gōng chuán zhāng liáng de shū wéitài gōng bīng 》, ér fēisān lüè》)。 dāng jīn xué zhě kǎo zhèng,《 sān lüèchéng shū hàn nián zhēn shí zuò zhě kǎo。《 sān lüèshì zhōng guó dài zhuān jiǎng zhàn lüè de bīng shū lùn shù zhèng zhì zhàn lüè wéi zhùjiān jūn shì zhàn lüègāi shū wèn shì láishòu dào dài zhèng zhì jiābīng jiā xué zhě de zhòng shìnán sòng cháo gōng chēng :“ lùn yòng bīng zhī miàoyán míng zhī juéjūn shēngguó cún wáng。” gāi shū hái xiān hòuzhuàn běn cháo xiānbìng chǎn shēng liǎo xiāng dāng de yǐng xiǎng。《 sān lüèfēn shàng lüèzhōng lüèxià lüè 3 juàngòng 3800 xiàn cún zhī zuì zǎo de kān běn wéi nán sòng xiào zōngguāng zōng nián jiān suǒ jīng shūběnběn diàn bǎn cóng shūyǐng sòng jīng shūwéi běnduì běn shàng míng xiǎn de cuòyǎntuō zhī chù cān zhào jīng shū jiǎng 》、《 jīng shū huì jiě》、《 jīng shū zhí jiěděng jìn xíng jiàogǎiwén zhōng jiǎ jiè bān suí wén yòng xiàn dài dàiwèi dài de zài zhù shì zhōng zhù míng
  

pínglún (0)